Formalia

Økonomiske og juridiske vilkår

Følgende økonomiske og juridiske vilkår gælder for skoleopholdet på Svendborg Efterskole.

Indmeldelsesgebyr: Indmeldelsesgebyr udgør kr. 1000, som skal betales senest 14 dage efter, at Svendborg Efterskole skriftligt har bekræftet modtagelsen af ansøgning om optagelse. Såfremt indmelelsesgebyret ikke betales rettidigt, betragtes eleven som udmeldt.

Depositum: Depositum udgør kr. 3500 og skal betales senest 1. juni i kalenderåret før eleven er optaget på Svendborg Efterskole. Såfremt depositum ikke betales rettidigt, betragtes eleven som udmeldt.

For depositum gælder følgende vilkår:

Såfremt pladsen frameldes inden skolestart, tilfalder de indbetalte beløb skolen som udmeldelsesgebyr.

Depositum tilbagebetales en uge efter, at skoleåret er gennemført. Forinden modregnes eventuelle skyldige skolepenge, gebyr for ikke afleverede effekter mm.
Opkrævning af depositum fremsendes fra skolen.

Skolepenge: Skolepengene udgør kr. 2775 pr. uge (2023-24).
Fra beløbet trækkes statslig elevstøtte. Skolen søger støtte på vegne af eleven, og støtten modregnes i skolepengene. I foråret inden skolestart udsendes derfor elevstøtteskema, som skal udfyldes og returneres til skolen. Link til beregning af skolepenge.

For elever under 18 år er elevstøtten ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Hvis eleven fylder 18 år i løbet af skoleåret, bliver elevstøtten skattepligtig for eleven, og skolen har pligt til at oplyse skattemyndighederne om den modtagne støtte.

Udover den statslige elevstøtte er der også mulighed for at søge om lokal efterskolestøtte. Læs mere her. Ansøgningsskema kan downloades her.

For skolepengene gælder følgende vilkår:

Skolepengene dækker alle udgifter i forbindelse med skoleåret, herunder kost, logi, undervisningsmaterialer, lejrskole mm.

Den 1. maj før skolestart opkræves 1. rate af skolepengene som et à conto beløb på kr. 5000. Såfremt pladsen herefter frameldes inden skolestart, tilfalder det indbetalte beløb skolen som gebyr. Øvrige skolepenge opkræves i 10 lige store rater med betaling 1. august til og med 1. maj.

Afbrydelse af opholdet: Såfremt opholdet afbrydes i utide opkræves et afbrydelsesgebyr på kr. 8000. Afbrydelsesbetalingen forfalder uanset om det er eleven/forældrene eller skolen, der tager initiativ til afbrydelsen. Afbrydelse af opholdet fra skolens side forudsætter f.eks. brud på skolens regler.

Erstatningskrav: Elevens/forældrenes/værgens forsikring skal erstatte de skader, som eleven forvolder, bortset fra hændelige uheld. Såfremt en sådan forsikring ikke dækker, eller hvis familien ikke har en forsikring, forpligter forældrene/værgen sig til at erstatte skader forvoldt af eleven.

Længere fritagelse: En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undervisning/ophold på skolen i flere dage, da eleven og skolen hermed ikke er berettiget til statsstøtte. Man må derfor ved længere fritagelse påregne en ekstra forældrebetaling.

Ved betaling af indmeldelsesgebyr bekræfter elev/forældre/værge, at ovenstående økonomiske og juridiske vilkår for skoleopholdet på Svendborg Efterskole accepteres