Person - og privatlivs­politik / behandling af data i praksis

I henhold til GDPR (Generel Data Protection Regulation) af 25. Maj 2018 skal Svendborg Efterskole oplyse om, hvorfor og hvordan Svendborg Efterskole behandler de data, vi har registreret om forældre/kontaktpersoner og deres barn.

Adresse på skolen:

Svendborg Efterskole
Skårupøre Strandvej 3
5700 Svendborg

Vi kan kontaktes på telefonnummer samt på emailadresse kontor@smse.nu
Skolens CVR. nr. er 67 70 20 18

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser som skole, der følger af efterskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud og statslig elevstøtte. Vi indhenter også personoplysninger om medlemmer af skolens bestyrelse, fordi lovgivningen kræver dette, og vi anvender oplysninger om eksterne samarbejdspartnere i henhold til den kontrakt, som vi har med disse.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler almindelige oplysninger som fx navn, adresse, alder, køn, mv. Vi behandler også indkomstoplysninger om forældre, evt. samlevere og elever over 18 år til brug for beregning af statslig elevstøtte. Vi behandler også cpr-numre til brug for skolens administration. Når det er nødvendigt, behandler vi følsomme oplysninger, dvs. helbredsoplysninger om eleven. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

4. Modtagere eller kategori af modtagere

Som udgangspunkt er det alene skolen, der anvender de personoplysninger, som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvilke konkrete personoplysninger, og hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og personalet / lærerne har adgang til oplysninger om de elever, som de har ansvaret for.

Vi videregiver også oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom. Skolen bruger dog også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data. Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som skole. Dette er udspecificeret længere nede i teksten. Film og billeder til brug på skolens hjemmeside, Facebook, Instagram og Snapchat 

I forbindelse med synliggørelse af skolens tilbud, hverdag mv. offentliggør skolen billeder i forskellige sammenhænge, herunder på forskellige sociale medier. Skolen offentliggør kun harmløse billeder af elever. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings- eller andet kommercielt øjemed. For at kunne offentliggøre billeder, hvor du/jeres barn tydeligt kan identificeres, skal skolen have et samtykke hertil.

6. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du som registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret). 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger. Skolen kan tage et gebyr for dette arbejde. Dette skal være et rimeligt gebyr under hensyn til de administrative omkostninger ved at give de pågældende oplysninger. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at den private dataansvarlige kan kræve 10 kr. for hver påbegyndt side, men at betalingen ikke kan overstige 200 kr.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinelt læsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk .

https://www.datatilsynet.dk/borger/mine-rettigheder/indsigt/

Vi håber dog, at du altid oplyser os om din eventuelle utilfredshed, inden du retter henvendelse til datatilsynet .

9. Generelle forhold vedrørende samarbejdet med forældre/elever.

Ved at underskrive samtykkeerklæringen, giver I som forældre eller kontaktpersoner, tilladelse/samtykke til, at skolen som dataansvarlig, må behandle data som beskrevet i nedenstående afsnit. Oplysningerne anvendes til at sikre elevens skolegang og trivsel. Oplysningerne opbevares i gældende skoleår samt skoleåret efter, og slettes derefter. Eneste undtagelse er afgangsbevis, der gemmes på ubestemt tid. Forældre/kontaktpersoner kan få indsigt i berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Samtykket kan tilbagekaldes af forældre/kontaktpersoner på ethvert tidspunkt.

10. Behandling af personoplysninger i nden eleven starter på skolen (ift. venteliste og indmeldelse).

Ved indmeldelse og opskrivning til venteliste registrerer vi oplysningerne herunder, som alle er at betegne som almindelige oplysninger i henhold til GDPR.

Almindelige oplysninger

Elevoplysninger:

Fornavn og efternavn

Adresse

Postnr

By

CPR-nummer

Bopælskommune

Land

Mobilnummer

E-mail

Nuværende skole

Forældremyndighedshavere:

Fornavn og efternavn

Adresse

Postnummer

Bopælskommune

Land

CPR-nummer

Mobilnummer

E-mail

Økonomiske forhold ift. Statsstøtte.

11. Behandling af personoplysninger under elevens skoletid

Ved skoleårets start vil nedenstående oplysninger blive behandlet løbende i forskellige sammenhænge. De opbevares i gældende skoleår samt skoleåret efter, og slettes derefter

Almindelige oplysninger

Elevoplysninger:

Fornavn og efternavn

Adresse

Postnr

By

CPR-nummer

Bopælskommune

Land

Mobilnummer

E-mail

Unilogin inkl. kode

Tidligere års- og prøvekarakter

Pasoplysninger

Film og billeder til brug på skolens hjemmeside, Facebook, Instagram og Snapchat

Personfølsomme oplysninger

Disse oplysninger vil blandt andet kunne anvendes til at sikre trivslen for den enkelte elev.

Der kan være tale om oplysninger om:

Forældre

Eleven

Tidligere skole

Helbredsoplysninger:

For at kunne give eleven den bedste læring og trivsel på skolen, har vi brug for at vide om du lider af nogle sygdomme, har allergier/fødevareallergier, fysiske eller psykiske handicap og/eller fx har fået konstateret generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, som fx ADHD eller ordblindhed. Hvis du er vurderet til støtte ved Pædagogisk-psykologisk rådgivning, har vi også brug for at behandle disse oplysninger. Hvis du/eleven skal tage medicin under opholdet, har vi også brug for kunne behandle disse oplysninger.

Behandlingsgrundlag: Skolen behandler helbredsoplysninger om dig/eleven på grundlag af

persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a.

PPR (Pædagogisk Psykologisk rådgivning):

For at få det bedste udgangspunkt for læring og trivsel på Svendborg Efterskole, har skolen brug for at kende til elevens nuværende eller tidligere skolegang samt den støtte, som eleven evt. har fået. Skolen skal i den forbindelse bede om jeres samtykke til indhentning af de nævnte oplysninger. Oplysningerne vil blive behandlet fortroligt, og kun relevante medarbejdere vil få indsigt i oplysningerne.

Der gives hermed Svendborg Efterskole samtykke til indhentning af relevante oplysninger fra:

● Nuværende og tidligere skole

● Hjemkommunens PPR

Dagbog

Personalet vil dagligt føre dagbog over elevholdet, samt lave notater om enkelte elever. Disse oplysninger bruges til at sikre den enkelte elevs trivsel i hverdagen.

12. Samtykke for elever under 18 år

Forældre og elev giver samtykke med hver deres underskrift.

13. Videregivelse af data

Rejser
Der kan forekomme videregivelse af data til eksterne samarbejdspartnere eksempelvis Ifm. rejser.

Undervisning
Underdatabehandlere.

14. Eleven går ud af skolen

Permanente afbrydelser
Ifm. permanente afbrydelser af opholdet, vil vi skulle håndtere økonomiske spørgsmål ifm. afregning af skolepengene.

Midlertidige afbrydelser
Ifm. midlertidige afbrydelser af opholdet, vil vi evt. skulle håndtere økonomiske spørgsmål ifm.

Afbrydelsen.
Afgangsbeviser og prøvebesvarelser

Fornavn og efternavn

Adresse

Postnr

By

CPR-nummer

Bopælskommune

Land

Karakter

Fag

Klasse

Videregivelse af oplysninger til ny skole

Skolen kan blive afkrævet informationer, der skal hjælpe til elevens fortsatte skolegang.

Samtykker

Samtykker til Svendborg Efterskole gives i separat dokument, underskrives i papirform, samt medbringes til skolen.

/ Svendborg Efterskole